Isplata dividende | Societe Generale Montenegro
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-
Naslovnica > Novosti > Isplata dividende
Isplata dividende

OBAVJEŠTENJE O ISPLATI DIVIDENDE

 

Societe Generale banka Montenegro AD obavještava akcionare da će se izvršiti isplata dividendi na osnovu odluke Skupštine akcionara o raspodjeli dobiti ostvarene u 2014. Godini, donijete 14. 05. 2015. godine.

Dobit Societe Generale banke Montenegro AD, ostvarena u 2014. godini, iznosi 5,714,128.19 EUR. Ukupan bruto iznos dividende koja se isplaćuje akcionarima iznosi 1,904,709.45 EUR (33% dobiti).

U skladu sa važećim Zakonom o porezu na dobit pravnih lica (Sl. list RCG, br. 65/01, 12/02, 80/04, Sl. list CG, br. 40/08, 86/09, 40/11, 14/12, 61/13), članovi 29 i 29a, isplate dividendi su predmet poreza po odbitku 9%, osim ako je ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja drugačije regulisano. Isplata dividendi će se, u skladu sa zakonom, vršiti u neto iznosu, nakon odbitka poreza.

Pravo na isplatu dividende imaju akcionari Societe Generale banke Montenegro AD, koji su posjedovali akcije banke na dan 14.05.2015. godine, tj. bili registrovani kao akcionari Banke u listi akcionara Banke kod Centralne Depozitarne Agencije na dan donošenja odluke o isplati dividende.

Isplata dividendi će početi 01. 06. 2015. godine.

Za sve dodatne informacije akcionari mogu kontaktirati:

Societe Generale banku Montenegro AD                                                                                           

Sektor računovodstva                                                                                                                                             

Bulevar Revolucije br. 17                                                                                                                                

81000 Podgorica

Telefon: +382 (0)20 415 601

E-mail: info.sgme@socgen.com

Ekspoziture

Nekretnine

OGLAS - ponuda nekretninaOGLAS - potražnja nekretnina

Kursna lista

  • val. jed. Srednji promjena
  • CHF 1 1.1214
  • GBP 1 0.8921
  • USD 1 1.1234
  • naziv 6m. 3m.
  • EURIBOR -0.26 -0.32