Sazivanje sjednice Skupštine akcionara | Societe Generale Montenegro
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-
Naslovnica > Novosti > Sazivanje sjednice Skupštine akcionara
Sazivanje sjednice Skupštine akcionara

 Na osnovu člana 36 Zakona o privrednim društvima (“Sl. list RCG”, br. 06/02 od 08.02.2002. godine, “Sl. list CG”, br. 17/07 od 31.12.2007, 80/08 od 26.12.2008, 40/10 od 22.07.2010, 73/10 od 10.12.2010, 36/11 od 27.07.2011, 40/11 od 08.08.2011. godine), Odbor direktora Societe Generale banke Montenegro AD objavljuje:                  

 

OBAVJEŠTENJE

 

o sazivanju redovne sjednice Skupštine akcionara Societe Generale banke Montenegro AD, koja će se održati 12.maja 2016. godine u prostorijama banke, Bulevar revolucije 17, Podgorica, sa početkom u 11:00 časova i sljedećim

DNEVNIM REDOM

 

1.   Izbor radnih tijela Skupštine akcionara.

2.  Usvajanje zapisnika sa redovne sjednice Skupštine akcionara Societe Generale banke Montenegro AD koja je održana 14.05.2015. godine.  

3. Razmatranje i usvajanje odluka o razriješenju/ imenovanju članova Odbora direktora Societe Generale banke Montenegro AD.

4. Razmatranje i usvajanje odluke o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Odbora direktora Societe Generale Banke Montenegro AD

5. Razmatranje i usvajanje odluke o Statutu Societe Generale banke Montenegro AD.

6. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju banke sa mišljenjem nezavisnog spoljnog revizora.

7. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodjeli dobiti Societe Generale banke Montenegro AD.

8. Razno

 

Obavještavaju se akcionari Societe Generale banke Montenegro AD čiji ukupan broj akcija na dan 05.04.2016. iznosi 96.736, pri čemu svaka akcija nosi pravo na jedan glas (obične akcije), da mogu izvršiti uvid u materijale i predloge odluka koje će se razmatrati na Skupštini akcionara i dobiti sve potrebne informacije i uputstva o načinu glasanja, posredstvom zvanične internet stranice Banke www.societegenerale.me kao i neposrednim kontaktom putem telefona +382 20 415 703.

Svi materijali sa predlozima odluka koje će se razmatrati na ovoj sjednici Skupštine akcionara će biti dostupni na uvid svim akcionarima Banke u sjedištu Banke, odnosno u ekspoziturama Banke na Cetinju, u Budvi, Kolašinu, Beranama, Rožajama, Nikšiću i Danilovgradu, najmanje 20 dana prije održavanja sjednice Skupštine akcionara.

Važna napomena: Neophodno je da opunomoćeni predstavnici akcionara dostave ovjereno punomoćje neposredno prije početka sjednice.

 

 

                                                                                                                                                               PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

                                                                                                                                                                                               Milorad Katnić s.r.         

Ekspoziture

Nekretnine

OGLAS - ponuda nekretninaOGLAS - potražnja nekretnina

Kursna lista

  • val. jed. Srednji promjena
  • CHF 1 1.1214
  • GBP 1 0.8921
  • USD 1 1.1234
  • naziv 6m. 3m.
  • EURIBOR -0.26 -0.32